Covers and Sheets

Algemene Voorwaarden

 

Dit betekent voor u als consument:

1- Aanbetalingsgarantie
2- Product garantie van 1 jaar
3- Onpartijdige klachtafhandeling


Algemene voorwaarden 
1. Algemeen

1.1 Met de vernoeming van Covers and Sheets wordt in dit document verwezen naar de organisatie Covers and Sheets ingeschreven bij de KvK te Groningen onder inschrijvingsnr 82946434 en met BTW-nummer NL003754430B56.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Covers and Sheets als leverancier van producten optreedt.

1.3 Covers and Sheets aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de wederpartij (hierna te noemen: de afnemer).

1.4 Covers and Sheets behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De afnemer erkent dat Covers and Sheets bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. In geval van een inhoudelijke wijziging van de Algemene Voorwaarden zal Covers and Sheets alle gebruikers per e-mail hiervan op de hoogte stellen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden meezenden.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief de verzendkosten.

3.4 Een aanbieding van Covers and Sheets wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Covers and Sheets heeft het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.5 Alhoewel Covers and Sheets de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen aanbieder en de afnemer kan (gaan) duiden, kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etcetera gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

4. Levering

4.1 Levering alleen binnen Nederland. Levering naar het buitenland in overleg.

4.2 Covers and Sheets kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden.

4.3 Covers and Sheets zal de levering binnen 5 werkdagen initiëren, maar is tevens gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.

4.4 Er wordt geprobeerd het artikel dezelfde dag nog te verzenden, mits de bestelling heeft plaats gevonden vóór 12.00 uur op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

4.5 Artikel 4.4 geldt alleen voor artikelen die in voorraad zijn. Bij een bestelling waarbij de artikelen niet bij Covers and Sheets op voorraad zijn, zal de levering 2 werkdagen in beslag nemen.

4.6 Levering geschiedt enkel aan personen van 16 jaar of ouder.

 

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Covers and Sheets is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.

5.2 Covers and Sheets is niet aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens verzending van de geleverde producten.

5.3 De termijn genoemd bij 4.3 geldt als een indicatie en niet als fatale termijn Covers and Sheets is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.

 

6. Ruilen

6.1 De koper heeft gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten (dit geldt voor alle bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems). Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Covers and Sheets te worden doorgegeven: per mail of per post. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan Covers and Sheets te worden geretourneerd.

6.2 Kosten die voortvloeien uit retourzenden, in dit geval maximaal €6,75 per bestelling, worden betaald door Covers and Sheets. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Covers and Sheets zijn voor verantwoording en rekening van de klant. De verzendkosten van een nieuwe keuze neemt Covers and Sheets voor haar rekening, alleen als het totaalbedrag van de bestelling groter is dan €50,-.

6.3 Overtrekken en dekbedden zoals donzendekbedden die speciaal zijn vervaardigd kunnen niet worden retour genomen.

6.4 De geretourneerde producten moet 100% verkoopwaardig zijn. Er mag aan het product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet onbeschadigd zijn en het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn. Covers and Sheets kan een vergoeding vragen als na retourzending blijkt dat iets met het product is gebeurd dat niet nodig was om het te kunnen beoordelen.

 

7. Verzendkosten

7.1 Covers and Sheets berekent geen verzendkosten voor een bestelling naar een adres in Nederland boven €50,-. Voor bestellingen onder €50,- rekent Covers and Sheets verzendkosten van €6,90. Voor internationale zendingen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

8. Reclame (garantie)

8.1 De afnemer is verplicht terstond na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, Covers and Sheets per ommegaande hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien de afnemer niet binnen vijf dagen na de dag van levering Covers and Sheets wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

8.2 Covers and Sheets is niet verplicht de door de afnemer verkeerd bestelde maat c.q verkeerd bestelde kleur(en), kwaliteit van o.a van plain & simple de goederen retour te nemen.

 

9. Schadevergoeding

9.1Covers and Sheets kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen en daarbij zal haar aansprakelijk in waarde nooit die van de verkoopprijs te boven gaan.

9.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Covers and Sheets komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etcetera.

 

10. Annuleren van orders

10.1 Het kosteloos annuleren van een door ons bevestigde order is alleen mogelijk op werkdagen voor 12.00 uur als u de bestelling dezelfde dag of de dag ervoor na 12.00 uur heeft geplaatst en betaald.

10.2 Indien de bij 4.3 genoemde termijn met meer dan twee weken overschreden wordt heeft de afnemer de mogelijkheid de order kosteloos te annuleren. De afnemer dient echter altijd schriftelijk aan te geven dat de order geannuleerd moet worden.

 

Privacy: Covers and Sheets hecht veel belang aan uw privacy. In de volgende paragrafen vindt u terug hoe wij met uw informatie omgaan als u gebruik maakt van onze webwinkel.

Informatievergaring en gebruik. Covers and Sheets is de enige eigenaar van de informatie die via deze site wordt ingewonnen. Wij verkopen, delen of verhuren deze informatie niet met anderen. Wij verzamelen weliswaar gebruikersinformatie op verscheidene plaatsen in onze webwinkel.

Registratie: Om artikelen te bestellen of de nieuwsbrief te ontvangen moet de gebruiker Covers and Sheets voorzien van persoonlijke informatie zoals e-mailadres, geboortedatum of geslacht. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de artikelen daadwerkelijk te kunnen leveren of de gewenste nieuwsbrief toe te sturen.

Cookies: Een cookie is een (gedeelte van) informatie opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker met informatie over de gebruiker. De cookie wordt enkel gebruikt als de lezer zich op de site bevindt en wordt verwijderd als de lezer zich van de site verwijderd. Cookies worden gebruikt voor aangemelde gebruikers zodat ze niet telkens opnieuw hun paswoord moeten ingeven als ze naar een andere pagina surfen.

Log Files: Wij maken gebruik van IP adressen om trends te analyseren, de site te administreren en de populariteit van inhoud op te volgen. IP adressen worden niet gekoppeld aan persoonlijke identificeerbare informatie.

Links: Onze webwinkel bevat links naar andere sites. Wij kunnen ons echter niet verantwoordelijk stellen voor de privacypraktijken van deze derde partijen. Wij raden u aan dat u zo gauw u deze site verlaat de privacy statements op elke andere web site die u consulteert te lezen. Deze verklaring geldt enkel voor informatie vergaard via deze web site. 
Speciale aanbiedingen Af en toe verzenden wij speciale aanbiedingen aangaande nieuw binnengekregen artikelen, extra kortingen etc. Onze lezers die hier aanstoot aan nemen kunnen zich ten allen tijde uitschrijven.

Verwijderen/aanpassen persoonlijke informatie: Als de persoonlijke informatie van een lezer wijzigt of een lezer niet langer gebruik wenst te maken van onze webwinkel, kan hij dit zelf ingeven of kunnen wij dit doen. Hiervoor stuurt u een e-mail per ommegaande.

Op de hoogte blijven van wijzigingen: Als wij besluiten deze privacyverklaring te wijzigen zullen wij dit voor bepaalde tijd op onze homepage publiceren. Als wij op een bepaald moment persoonlijke informatie van een individuele, geregistreerde gebruiker willen aanwenden voor andere doeleinden dan uitgestippeld in deze verklaring, dan vragen wij hiervoor eerst schriftelijke toelating via e-mail gericht aan deze lezer.

 

11. Betaling

11.1 Betaling kunnen o.a.bij afhalen, iDeal, vooruitbetaling via bank. Dit tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Covers and Sheets is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet door haar is ontvangen, aan de afnemer een rente van 1% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.

Covers and Sheets is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de afnemer alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de verzuimde betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Voor het in verzuim stellen van de afnemer is Covers and Sheets gerechtigd de werkelijke kosten in rekening te brengen, te verhogen met een redelijk bedrag aan kantoorkosten.